Underlagsrapport till 2014 års Demokratiutredning – ute nu!

Nu har jag fullföljt mitt uppdrag inom 2014 års Demokratiutredning. Underlagsrapporten är nu publicerad. Se här: Nya portar? Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.

Slutsatserna och rekommendationerna i rapporten, utifrån frågan Hur ska kommuner göra för att lyckas med att engagera och involvera unga i politiska beslutsprocesser?, är att kommunerna bland annat behöver:

  • “Göra ungas politiska delaktighet till ett värde i sig självt.
  • Inkludera alla unga och bemöt dem som en heterogen grupp.
  • Använda samlärande och utöva ett kommunikativt ansvar mellan generationer, politiker och professioner.
  • Kunskaps- och erfarenhetsgrunda ungdomspolitiken.
  • Säkra en demokratisk roll för unga i beslutsfattandet – involvera unga i hela processen och använd kontinuerlig återkoppling.
  • Skapa en tydlig infrastruktur som tillåter situationsanpassade demokratiska former och grupperingar.
  • Involvera skolan.
  • Prioritera långsiktighet, tålamod och kontinuerlig dialog framför enkelspårigt metodfokus.

Kommunerna behöver således använda ett demokratiskt förhållningssätt, kommunikativt ansvar, kunskaps- och erfarenhetsförankra det ungdomspolitiska arbetet samt utveckla en organisation som är kontinuerlig, anpassningsbar och demokratiskt inkluderande för alla unga” (2015, s.39-40).

Detta är lätt att uttrycka i ord, svårare att praktisera i handling. Men om Sveriges kommuner på allvar ska ta sig an målet med den svenska ungdomspolitiken, att “alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”, krävs typen av demokratiskt och pedagogiskt förhållningssätt i vilket det sker ett genuint praktiserande av delaktighet som demokratiskt och politiskt värde.

Advertisements

Almedalen 2015: presentation av underlagsrapport till Demokratiutredningen 2014

Underlagsrapporten till nya Demokratiutredningen 2014 som jag skrivit på ett tag, baserad på forskningsstudien Nya portar i Skövde kommun, kommer att presenteras i samband med Almedalen 2015.

Se: Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

En utmaning som frågan ovan aktualiserar är: när ska och vad krävs det för att barn och ungas politiska delaktighet ska bli och hanteras som ett värde i sig självt i det demokratiska samhället?

Temanummer: Deltagande och inflytande – inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter.

I den vetenskapliga tidsskriften Utbildning & Lärande vid Högskolan i Skövde har jag nyligen varit temaredaktör för ett sammanhållet numer om deltagande och inflytande.

I temanumret står det klart att deltagande och inflytande är centralt för ett fungerande demokratiskt samhälle. Temanumret har samlat bidrag från olika akademiska fält och presenterar olika exempel på demokratiskt angelägna områden i vilka människor av olika anledningar får det svårt att delta och utöva inflytande. Numret visar att vår tids demokratiska och politiska utmaningar i hög grad bör hanteras som pedagogiska utmaningar. Bidrag från olika utbildningsfält presenteras tillsammans med bidrag från arbetsmarknadspolitiska åtgärder, civilsamhällets och den offentliga sektorns utmaningar.

Uppdrag av Regeringskansliet – bidrag till Demokratiutredningen 2014

Man vet aldrig vad som händer när man tar plats i det offentliga rummet… Efter reportaget i Vetenskapsradion Forum i P1 hörde huvudsekreteraren Daniel Lindvall av sig till mig och undrade om jag kunde tänka mig att bidra i den nya demokratiutredningen. Givetvis ville jag detta! Ett hedrande och viktigt uppdrag, kul att få vara med och bidra i ett större demokratiskt sammanhang.

Jag kommer att med utgångspunkt i den större fokusgruppintervjun som jag genomfört med unga, politiker och tjänstemän inom forskningsprojektet Nya portar att presentera och diskutera framgångsrika strategier för att stärka ungas politiska delaktighet i kommunala belsutsprocesser. En mer utförlig text om detta hittar ni på Demokratiutredningens webbsida. Där finns en intervju med mig.

Erik Andersson

Mitt uppdrag innebär att skriva en underlagsrapport som ska ingå i den större utredningen. Relaterat till den utredning finns en annan utredning som har direkt relevans för den ungdomspolitiska forskningen jag bedriver inom Nya portar, nämligen Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Utredaren ska inom detta uppdrag bland annat analysera formerna för delaktighet och inflytande mellan valen, föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande och belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Forskningsprojektet Nya portar och forskning kring ungdomspolitik ligger alltså i tiden! Nya portar träder nu in i en andra fas som avser att fokusera på ungas demokratiska processer i formella organ inom skolan och på fritidsgårdar. Detta för att få svar på följande fråga: Hur kan skolan och fritidsgårdarna som offentliga rum, bidra till att stärka alla ungas inflytande i den lokala demokratin?

Om ungas politiska engagemang – Vetenskapsradion Forum i P1

Jag har vid ett antal tillfällen medverkat i Radio Skaraborg P4 med anledning av min forskning kring ungdomar och politik. Nu var det premiär för att medverka i riksradion tillsammans med mina kollegor Christina Nettelblad Malm (Ungdomsstrateg i Skövde kommun) och Ungdomsforum (Politisk ideel förening av och för ungdomar)i forskningsprojektet Nya portar. Följ länken och lyssna på reportaget!

Vetenskapsradion Forum i P1: Om ungas politiska engagemang

Valdialog om högre utbildning vid Högskolan i Skövde

Att vara forskare och statsanställd innebär ett samhällsansvar, att vara och bli en offentlig person. Detta är något jag har fått erfara allt mer sedan jag blev lektor i pedagogik. Att vara en offentlig person och att prestera i offentliga sammanhang är något jag är tämligen ambivalent över, något jag förhåller mig till med skräckblandad förtjusning. I förra veckan antog jag ännu en spännande utmaning som jag ser fram emot med, just det – skräckblandad förtjusning.

Som ett led i Högskolans ansvar som central samhällsaktör anordnas en valdialog (inte debatt) med regionala politiker som kandiderar till riksdagen. På dagordningen står politiska frågor om den högre utbildningen. Min roll i detta är att vara moderator och tillförsäkra en dialog, det vill säga ett gemensamt tänkande och respektfullt resonerande i syfte att synliggöra kontraster och meningsskiljaktigheter, att vidga förståelsen och bygga relationer. En inte helt enkel uppgift – men utmanande och lärorik hoppas jag!

Läs mer här: Högskolan i Skövde bjuder in till valdialog